جدول زمانبندی و مشخصات برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه
ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور اسناد ناظر تاریخ دفاع روز دفاع ساعت دفاع مکان دفاع توضیحات
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10