افزایش جذب دانشجو در نیم سال اول تحصیلی سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹

با توجه به آمار کاهشی متقاضیان ورود به دانشگاه ها در سراسر کشور در سال های اخیر، به دلیل کاهش جمعیت آنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با تلاش بی وقفه پرسنل خود نه تنها کاهشی در تقاضا برای ورود متقاضیان در دوسال گذشته نداشته است، بلکه امسال نسبت به سال گذشته، آمار بهتری را به ثبت رسانده است. بدیهی است در مقابل این افزایش حجم متقاضیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه نسبت به ارتقاء کمی وکیفی خود تمرکز ویژه تری خواهد نمود تا توسعه همه جانبه این واحد دانشگاهی با سرعت بیشتری محقق گردد.