بازگشت پرستوها

آزادگی در مقابل طاغوت، در بند جسم نخواهد ماند هر چند در ظاهر جسم محبوس و تازیان خورده بماند. روایت غیرت و شرافت آزادگان دفاع مقدس برکسی پوشیده نیست که صبرواستقامت به معنای واقعی آن ترسیم نمودند. یادآوری حمیت و غیرت آنان، تلنگری برای به خود آمدن است تا تعلقات دنیایی، انسانیت و شرافت را در بند نکشد.

امروز اگر به ظاهر عده ای در بند صدامیان نیستند، اما طاغوت نفس اماره انان را چنان به بند گرفته که در غل و زنجیر نفاق حیران گردند و رسوایی آنان در تاریخ انقلاب نقش ببندد. انقلابی بودن یا آزاده ماندن امروز مسئله این است و شاید از رهگذر گرامیداشت سالروز آزادی آزادگان به آن بیندیشیم و از ان عبرت بگیریم. دیروز طاغوت صدامیان و امروز طاغوت تعلقات و هنر آزادگی رهایی از این بندهاست.

دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه ضمن گرامیداشت سالروز آزادی آزادگان، جنبش دانشجویی را به مطالبه آزادگی دعوت می نماید تا از این رهگذر حرکت آتی انقلاب به تعالی روح و اندیشه حقیقی تبدیل گردد. امروز معلم انقلابی شمشیری برنده است که تفکر به ظاهر متدین در بندش می کشد و آگاه باشیم مطالبه آزادگی در دانشگاه ها، مسیر انقلاب را از انحراف محفوظ می دارد.