برگزاری اردوی جهادی دانشجویی ده روزه

دانشگاه ها نقش سازنده ای در پیشرفت و تحول جوامع دارا هستند و در همین راستا برگزاری اردوهای جهادی دانشجویی برای کمک رسانی به مناطق محروم بخشی از پیشتازی دانشگاه ها برای سازندگی در کشور است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در حال برگزاری اردوهای جهادی دانشجویی در متاطق محروم شهرستان است تا با همت دانشجویان انقلابی خود گامی در جهت رفع محرومیت های شهرستان بردارد.