مرحله اول توزیع بسته غذایی تسنیم (ویژه کارکنان واحد)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه به مناسبت اعیاد شعبانیه “بسته غذایی تسنیم”  را در جهت رفاه کارکنان واحد تا پایان فروردین ماه عملیاتی خواهد نمود. با توجه به پایین آمدن قدرت خرید عمومی به دلیل گرانی های افسارگسیخته توجه به معیشت کارکنان  امری الزام آور و وظیفه سازمان ها در قبال این شوک معیشتی بسیار سنگین است.