کدرشته های جدید بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در کد رشته های جدید دانشجو می پذیرد. این واحد آموزشی مفتخر است، ظرفیت های متنوعی در موضوع رشته ها ایجاد نموده است تا بتواند چشم انداز توسعه کمی و کیفی خود را با سرعت بیشتری محقق نماید.

کد رشته های جدید :

۱)مدیریت دولتی(کارشناسی ناپیوسته)

۲) مدیریت دولتی(کارشناسی پیوسته)

۳) کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی(کارشناسی ناپیوسته)

۴) مهندسی شهرسازی(کارشناسی پیوسته)

۵) جامعه شناسی(کارشناسی پیوسته)

۶) مشاوره(کارشناسی پیوسته)

۷) مددکاری اجتماعی( کارشناسی پیوسته)

۸) مدیریت بیمه(کارشناسی پیوسته)

۹) مدیریت بانکی(کارشناسی پیوسته)

۱۰) مهندسی معدن(کارشناسی پیوسته)