دوره داوری تنیس روی میز درجه ۳

دوره داوری درجه ۳ تنیس روی میز با همکاری دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه و فدراسیون تنیس روی میز در اسفندماه برگزار می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی دانشگاه مراجعه گردد.