دیدار با خانواده های شهدا و تکریم مقام شامخ شهیدان