فراخوان مسابقه فدک

شرکت برای عموم آزاد است

سئوال رهبرمعظم انقلاب اسلامی از جوانان: رمزماندگاری انقلاب چیست؟

اعلام اسامی برندگان: 15 اسفندماه

نفراول: 10/000/000 ریال

نفردوم: 7/000/000 ریال

نفرسوم: 5/000/000 ریال

مهلت ارسال آثار: 23 بهمن لغایت 10 اسفندماه

توانایی دفاع از تحلیل برای برندگان الزامیست.

شرکت در مسابقه از طریق این لینک