مزایده فروش ساختمان

فروش ساختمان تجاری مسکونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با شرایط زیر:

عرصه: اوقافی

مساحت: ۲۸۸/۷۰ متر مربع (۴ واحد تجاری جمعا به متراژ ۱۱۰ متر مربع، ۷واحدمسکونی جمعا به متراژ ۷۹۰ مترمربع)

قیمت پایه: ۴۷/۵۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مهلت مراجعه: ۹۸/۹/۳۰ الی ۹۸/۱۰/۳۰

مهلت ارائه پاکت ها: تا پایان وقت اداری ۹۸/۱۱/۱۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی دانشگاه مراجعه شود