نحوه شرکت در آزمون تستی و تشریحی ویژه دانشجویان در سامانه دان

در صورت پخش نشدن بر روی لینک زیر کلیک کنید