سریع بیاب، اولین سامانه خوشمند آموزشی

نحوه شرکت در آزمون تستی و تشریحی ویژه دانشجویان در سامانه دان


نحوه شرکت در آزمون تستی و تشریحی ویژه دانشجویان در سامانه دان

در صورت پخش نشدن بر روی لینک زیر کلیک کنید