همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به آدرس www.iausdj.ac.ir  مراجعه فرمایید