کارگاه کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی

در راستای ارتقاء اندیشه کارآفرینی دانشجویان در چارچوب تبیین اقتصاد مقاومتی و راه های تحقق آن، کارگاه کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه برگزار شد. احیای فرهنگ کارآفرینی نیازمند چارچوب و مبانی خاص خود است که در جمهوری اسلامی ایران این چشم انداز حول محور اقتصاد مقاومتی تدوین شده است هرچند که در عرضه این ایدئولوژی بسیار ناکارآمد عمل شده است و عموما در فضای شعاری باقی مانده است، اما رسالت دانشگاه ها در این حوزه ایجاد همبستگی بین اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است که با استراتژی های ویژه همچون برگزاری کارگاه ها قابل آموزش و بهره برداری است.