روندهای آموزشی و دانشجویی
 • روال اخذ مرخصی تحصیلی
 • روال انتخاب واحد دانشجویان غیر از ورودی جدید
 • روال انصراف از تحصیل
 • روال بررسی تجدید نظر نمره
 • روال ثبت نام امتحان معرفی به استاد
 • روال ثبت نام ورودی های جدید
 • روال دریافت گواهی اشتغال به تحصیل
 • روال فارغ التحصیلی
 • روال معادلسازی
 • روال میهمانی از واحد قروه به سایر واحدها
 • روال انتقال از واحد قروه به سایر واحدها
 • روال کارآموزی