تحریم نفتی آمریکا علیه ایران کلید طلایی توسعه ملی و فراملی ایران

تحریم نفتی آمریکا علیه ایران کلید طلایی توسعه ملی و فراملی ایران   برخلاف آنچه برای افکارعمومی تحلیل می گردد، تحریم کلید طلایی پیشرفت و خوداتکایی ملت است. در دنیای رقابتی عموما تحریم به آن معنا که همه چیز را قفل نماید در اجرا امکان […]