2018/11/04

تحریم نفتی آمریکا علیه ایران کلید طلایی توسعه ملی و فراملی ایران

تحریم نفتی آمریکا علیه ایران کلید طلایی توسعه ملی و فراملی ایران   برخلاف آنچه برای افکارعمومی تحلیل می گردد، تحریم کلید طلایی پیشرفت و خوداتکایی